กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565

กรมทางหลวงชนบท พร้อมรองรับการเดินทางช่วง เทศกาลปีใหม่ 2565

กรมทางหลวงชนบท, เทศกาลปีใหม่ 2565 – (27 ธ.ค. 2564) นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีการเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนาของประชาชนเป็นจำนวนมาก ทช. คำนึงถึงความสำคัญในการป้องกันและลดความเสี่ยงระหว่างการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จึงดำเนินการจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 4 มกราคม 2565 ภายใต้การรณรงค์ “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ในการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 มีแผนดำเนินการ ดังนี้ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ (ระหว่างวันที่ 14 – 28 ธันวาคม 2564)

– ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและสะพานในความรับผิดชอบให้มีความสะดวกปลอดภัย พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟฟ้าแสงสว่าง และสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน

– ตรวจสอบปรับปรุงป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง รวมถึงไฟสัญญาณจราจรในเส้นทางลัดทางเลี่ยงและเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– วางแผนการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพานให้สอดคล้องกับ

ช่วงเทศกาล พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมคืนพื้นผิวจราจรให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย

– ตรวจสอบเตรียมความพร้อมระบบสายด่วน 1146 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference

– ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การอำนวยความสะดวกและปลอดภัยของ ทช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ

ช่วงควบคุมเข้มข้น (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565)

– คืนพื้นผิวจราจรพร้อมหยุดการดำเนินงานในบริเวณโครงการก่อสร้างหรือบูรณะถนนและสะพาน พร้อมติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ไฟแสงสว่าง และไฟสัญญาณจราจรให้ครบถ้วน

– จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ประจำสายด่วน 1164 ระบบ CCTV ระบบวิทยุสื่อสาร และระบบ Conference

– จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

– จัดชุดตรวจการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุ อำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง ติดตั้งสัญญาณไฟแจ้งเตือนบริเวณจุดเสี่ยง ทางลาดชัน และบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง พร้อมจัดเก็บข้อมูลจุดที่เกิดอุบัติเหตุ

ช่วงหลังเทศกาล (ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2565)

– รวบรวมสรุปข้อมูลอุบัติเหตุ วิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และป้องกัน

– สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง และแก้ไข จุดอันตรายที่เกิดอุบัติเหตุช่วงควบคุมเข้มข้น

– เร่งดำเนินการปรับปรุง และแก้ไข (ระยะสั้น) จุดที่เกิดอุบัติเหตุให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อผลักดันการเปิดประเทศ ฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ อีกทั้งยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งจะได้รับเป็นสำคัญ ตามความจำเป็น คุ้มค่า และประหยัด ซึ่งจะมีระบบการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราที่กำหนด ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 อีกด้วย

จึงขอแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณริมน้ำและไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร (แนวฟันหลอ) ให้เตรียมยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหายในวันดังกล่าว และประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่ให้ช่วยเหลือ หรือแจ้งที่สายด่วน กทม.โทร.1555 ได้ตลอด 24 ชม. ซึ่งของแจ้งว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน พ.ย.และ ธ.ค. ช่วงวันลอยกระทง โดยเฉพาะในเดือน ธ.ค. จะหนุนสูงสุด แต่ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกินการคาดการณ์จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ